РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД • Списък на училищата от област Разград, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в област Разград
   • Проверка на оценки от положени изпити/класиране   • Информация за подаване на заявления на ученици, завършили седми клас за участие в първи етап на класиране - прием след VII клас
    • Заповед РД-08-105/30.03.2018 г. държавен план-прием в област Разград за училищата по чл. 142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищно и училищно образование за учебната 2018/2019 година след завършен IV и VII клас

    • Заповед РД-08-123/24.04.2018 г. - допълнение към заповед РД-08-105/30.03.2018 г. държавен план-прием в област Разград за училищата по чл. 142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищно и училищно образование за учебната 2018/2019 година след завършен IV и VII клас

    • Държавен план-прием в неспециализираните училищата с национално значение за учебната 2018/2019 година

    • Държавен план-прием за държавните и общински спортни училища учебната 2018/2019 година

    • График на дейностите на комисия по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, във връзка с Раздел IV. Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип