РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАД

7200, гр. Разград, ул. “Бели Лом”

Тел. 084/611117, факс 084/660934

e-mail:rio_razgrad@mbox.contact.bg

Система за сигурно електроннo връчване (ССЕВ) - платформа на ДАЕУ за електрона комуникация

ССЕВ - връзкаКонтакти на образователни институции в област Разград:

  • Детски градини
  • Училища
  • Центрове за подкрепа на личностно развитие
  • Центрове за специални образователни потребности и РЦПППО